ภูมิทัศน์ถนน(Streetscape) เส้นทางไปเมือง Hammerfest

ข้อมูลผลงาน

  168      89
 
Creative Commons License
ภูมิทัศน์ถนน(Streetscape) เส้นทางไปเมือง Hammerfest is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภูมิทัศน์ถนน(Streetscape) เส้นทางไปเมือง Hammerfest
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Streetscape, ภูมิทัศน์ถนน, ประเทศนอร์เวย์, ถนน
คำอธิบาย :  มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง สลับเรียงรายกัน มีหิมะ น้ำแข็งเกาะกันเป็นกลุ่มๆ สลับกับทุ่งหญ้าและแอ่งน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะ น้ำแข็ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.93 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก