ไม้ดัดไทย

ข้อมูลผลงาน

  759      187
 
หัวเรื่อง :  ไม้ดัดไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข่อย, ไม้ดัดไทย, ตะโก, ไม้หมู่, ไม้ดัด, ชา
คำอธิบาย :  ไม้ดัดไทย เป็นศิลปะการเล่นต้นไม้ชั้นสูง เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่นำต้นไม้มาดัดให้เป็นรูปต่างๆ โดยมีประวิตความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นการดัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบไม้ดัดตามตำราโบราณ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.35 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก