กาแฟ

ข้อมูลผลงาน

  243      127
 
หัวเรื่อง :  กาแฟ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   coffee, กาแฟ, อาราบิก้า
คำอธิบาย :  ไม้ต้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรี ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงหรือแดงเข้ม 1 ผลมี 2 เมล็ด Kopi ภาษาอินโดนีเซีย แปลว่า กาแฟ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (155.59 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก