ก่วมแดง

ข้อมูลผลงาน

  260      107
 
หัวเรื่อง :  ก่วมแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ACERACEAE, ก่วมแดง, เมเปิ้ล, เกาะนามิ
คำอธิบาย :  ไม้ต้น ผลัดใบ เปลือกเรียบ สีเทาอมน้ำตาล ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบเว้า 3 แฉก แต่ละแฉกปลายแหลม ใบเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีอิฐช่วงผลัดใบในฤดูหนาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (450.54 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก