สกุลกุหลาบพันปี

ข้อมูลผลงาน

  328      105
 
Creative Commons License
สกุลกุหลาบพันปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สกุลกุหลาบพันปี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พรรณไม้กลุ่มสกุลกุหลาบพันปี, Rhododendron sp., ERICACEAE, waterfall garden by the bay
คำอธิบาย :  พรรณไม้สกุล กุหลาบพันปี ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ขึ้นบนพื้นดินหรืออิงอาศัย ใบเดี่ยว ติดเรียงเวียนสลับ ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกรูปท่อ ปลูกเป็นไม้ประดับ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (122.49 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก