แปะก๊วย

ข้อมูลผลงาน

  104      57
 
หัวเรื่อง :  แปะก๊วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Ginkgo, Gibkgo biloba L., แปะก๊วย, GINKGOACEAE
คำอธิบาย :  ไม้ต้น ใบเดี่ยว ลักษณะคล้ายใบพัด ดอกแยกเพศ ผลกลมรีสีเหลือง ใบเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (460.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก