maskrosor

ข้อมูลผลงาน

  156      95
 
หัวเรื่อง :  maskrosor
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   maskrosor, Cichoriaceae, Taraxacum ceratolobum, Dandelion
คำอธิบาย :  ขึ้นพื้นที่ Lapland วงศ์ Cichoriaceae ไม้ล้มลุก สูง 0.30 เมตร ใบเดี่ยว ขอบใบหยัก กลีบดอกสีเหลือง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (4.26 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก