การทำนา

ข้อมูลผลงาน

  233      125
 
หัวเรื่อง :  การทำนา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปลูกข้าวทำนาแบบขั้นบันได, การทำนา, Rice Terrace
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพทำนา การทำนาแบบขั้นบันไดของชาวบาหลี Bali Rice Terrace พื้นที่ของเกาะบาหลีส่วนมากมีความลาดชัน ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผืนดิน ชาวบาหลีจึงนำระบบการทำนาแบบขั้นบันได โดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นขั้นแบบลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันได เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูก รักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไป เป็นการเก็บกักน้ำฝน และช่วยป้องกันน้ำท่วม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (201.16 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก