อาชีพร้อยพวงมาลัย

ข้อมูลผลงาน

  165      91
 
Creative Commons License
อาชีพร้อยพวงมาลัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  อาชีพร้อยพวงมาลัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไหว้พระวัด, ดอกไม้, ร้อยมาลัย, พวงมาลัย
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายสำหรับไหว้พระ การร้อยพวงมาลัยด้วยพรรณไม้หลากหลายสีสัน เช่น มะลิ กุหลาบ เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (774.65 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก