การทำหลังคา

ข้อมูลผลงาน

  151      87
 
Creative Commons License
การทำหลังคา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำหลังคา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   หลังคา, ปาล์ม, การทำหลังคา
คำอธิบาย :  ภูมิปัญญาการทำหลังคา โดยวัสดุที่ใช้คือใบมะพร้าว ซึ่งชาวบาหลีเรียกว่า plam tree ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาสาขาหัตถกรรม เป็นการมุงหลังคาโดยใช้มือ และวัสดุจากธรรมชาติ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (184.42 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • ตาล
    จำนวนผู้เข้าชม (232)
 

  รูปแบบการส่งออก