Garden by the Bay

ข้อมูลผลงาน

  220      117
 
หัวเรื่อง :  Garden by the Bay
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Garden by the Bay, ดอกไม้, สวน, สวนพฤกษศาสตร์, ต้นไม้, มาริน่าเบย์
คำอธิบาย :  สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพรรณไม้ที่ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ the Flower Dome และ Cloud Forest และ Super trees ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 - 50 เมตร จำนวน 18ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ไม้ดอก ไม้ประดับและเฟิร์น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, Full Course, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (218.39 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก