Garden by the Bay

ข้อมูลผลงาน

  203      113
 
หัวเรื่อง :  Garden by the Bay
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Garden by the Bay, ต้นไม้, สวน, มาริน่าเบย์, ดอกไม้, สวนพฤกษศาสตร์
คำอธิบาย :  สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพรรณไม้ที่ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ the Flower Dome และ Cloud Forest และ Super trees ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 - 50 เมตร จำนวน 18ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ไม้ดอก ไม้ประดับและเฟิร์น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (212.13 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก