Garden by the Bay

ข้อมูลผลงาน

  198      113
 
หัวเรื่อง :  Garden by the Bay
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สวนพฤกษศาสตร์, สวน, Garden by the Bay, ต้นไม้, มาริน่าเบย์, ดอกไม้
คำอธิบาย :  สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพรรณไม้ที่ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย สองส่วน คือ the Flower Dome และ Cloud Forest และ Super trees ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 - 50 เมตร จำนวน 18ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ไม้ดอก ไม้ประดับและเฟิร์น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (246.50 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก