Umi Jigoku

ข้อมูลผลงาน

  103      58
 
หัวเรื่อง :  Umi Jigoku
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   น้ำพุร้อน, เบปปุ คิวชู, Umi Jigoku
คำอธิบาย :  ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ซึ่งจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบบ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (95.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (82)
  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (81)
 

  รูปแบบการส่งออก