Umi Jigoku

ข้อมูลผลงาน

  80      53
 
หัวเรื่อง :  Umi Jigoku
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Umi Jigoku, ยูมิ, คิวชู, น้ำพุร้อน, จิโกกุ, ประเทศญี่ปุ่น, เบปปุ
คำอธิบาย :  ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ซึ่งจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบบ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (95.67 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (103)
  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (81)
 

  รูปแบบการส่งออก