Kuju flower Park

ข้อมูลผลงาน

  89      54
 
หัวเรื่อง :  Kuju flower Park
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คูจู ฮานะ โคเอน, Kuju Hana Koen, สวนดอกไม้คูจู
คำอธิบาย :  สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู อยู่ที่บริเวณเชิงเขาบริเวณทิศใต้ของเทือกเขาคูจู(Kuju Mountain) จังหวัดโออิตะ(Oita) ภายในสวนมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบ ดอกไม้ที่พบ เช่น ดอกลาเวนเดอร์ (lavender) บลูเบอร์รี่(blue berries) ดอกทิวลิป(tulips) ดอกไฮเดรนเยีย(Hydrangea) และอื่นๆอีกหลายชนิด โดยจะมีการจัดแปลงดอกไม้เอาไว้อย่างเป็นสัดส่วน ผสมผสานกันอย่างสวยงาม เกิดสีสันที่ต่อเนื่อง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (171.09 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก