Kuju flower Park

ข้อมูลผลงาน

  100      57
 
หัวเรื่อง :  Kuju flower Park
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สวนดอกไม้คูจู, สวนดอกไม้, คูจู ฮานะ โคเอน, Kuju Hana Koen
คำอธิบาย :  สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู อยู่ที่บริเวณเชิงเขาบริเวณทิศใต้ของเทือกเขาคูจู(Kuju Mountain) จังหวัดโออิตะ(Oita) ภายในสวนมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบ ดอกไม้ที่พบ เช่น ดอกลาเวนเดอร์ (lavender) บลูเบอร์รี่(blue berries) ดอกทิวลิป(tulips) ดอกไฮเดรนเยีย(Hydrangea) และอื่นๆอีกหลายชนิด โดยจะมีการจัดแปลงดอกไม้เอาไว้อย่างเป็นสัดส่วน ผสมผสานกันอย่างสวยงาม เกิดสีสันที่ต่อเนื่อง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (224.95 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก