ไก่เหลืองหางขาว

ข้อมูลผลงาน

  397      119
 
Creative Commons License
ไก่เหลืองหางขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไก่เหลืองหางขาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไก่เหลืองหางขาว
คำอธิบาย :  เป็นสัตว์ปีก ในอดีตเป็นไก่ชนพระนเรศวร เมืองพิษณุโลก ลักษณะเด่น คือสีออกเหมือนดอกโสน ขาวอมแดง อมเหลือง ปากขาวใหญ่ หรือขาวอมเหลือง ตาขาวมีเส้นแดงๆ เรียกว่าตาเพชร ขนหางพุ่งตรงขาว ขา แข้ง เดือย สีขาวอมเหลือง หงอนแจ้ หงอนหิน หงอนบายศรี อกแน่นกลม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (327.33 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก