ดอกรักทะเล

ข้อมูลผลงาน

  263      116
 
Creative Commons License
ดอกรักทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกรักทะเล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอกรักทะเล
คำอธิบาย :  ดอกรักทะเล เป็นดอกช่อ กลีบดอกเป็นหลอดสีขาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.13 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก