นกชาปีไหน

ข้อมูลผลงาน

  282      113
 
หัวเรื่อง :  นกชาปีไหน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นกชาปีไหน, นก, นกกระดง
คำอธิบาย :  นกชาปีไหน นกชาปีไหนหรือนกกระดง เป็นนกกลุ่มเดียวกับนกลุมพูขาว พบเฉพาะบริเวณเกาะ มีขนาดลำตัวเท่าๆกับไก่แจ้ เมื่อตัวโตเต็มที่มีขนาด 40 เซนติเมตร ลำตัวโต หางสั้น หัวคอและอกสีดำอมเทา แซมด้วยสีน้ำเงินเหลือบเขียว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.39 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก