ดินเลน

ข้อมูลผลงาน

  307      98
 
หัวเรื่อง :  ดินเลน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดินเลน, ป่าชายเลน
คำอธิบาย :  ดินในป่าชายเลนโดยทั่วไปแล้วจะพบตามชายฝั่ง หรือปากแม่น้ำ เกิดจากการสะสมกันของตะกอนที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งหรือปากแม่น้ำ ตะกอนละเอียดซึ่งเกิดจากดินโคลนบริเวณปากแม่น้ำ สำหรับปลาที่พบมาก เช่น ปลาตีน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ