ปูเสฉวน

ข้อมูลผลงาน

  871      93
 
หัวเรื่อง :  ปูเสฉวน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปูเสฉวน
คำอธิบาย :  ปูเสฉวน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีพฤติกรรมการขยายพันธุ์ ด้วยการที่ตัวผู้จะต่อสู้กันด้วยก้ามเพื่อแย่งชิงตัวเมียเหมือนกุ้ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.32 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก