ปาโลแซนโตส

ข้อมูลผลงาน

  240      135
 
Creative Commons License
ปาโลแซนโตส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ปาโลแซนโตส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปาโลแซนโตส
คำอธิบาย :  ดอก ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ต้นเพศเมียจะออกดอกเป็นช่อยาวตามกิ่งหรือที่ปลายกิ่ง ดอกเพศเมีย กลีบดอกยาวคล้ายปีก สีแดงสด ส่วนต้นเพศผู้ออกดอกเป็นช่อสีเขียว ผล ดอกเพศเมียแม้ไม่ได้รับการผสมก็สามารถติดผลได้ ผลยังคงมีกลีบดอกสีแดงติดอยู่
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (78.78 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก