ดอกพู่จอมพล

ข้อมูลผลงาน

  186      95
 
Creative Commons License
ดอกพู่จอมพล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกพู่จอมพล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอกพู่จอมพล
คำอธิบาย :  ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ปลายกิ่ง หรือที่ซอกใบ รูปวงกลมหรือครึ่งวงกลม สีแดง สีชมพู สีขาว มักบานพร้อมกันทั้งช่อ ไม่มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี แต่จะออกมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา, Full Course, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (97.03 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก