ลิเวอร์เวิร์ต

ข้อมูลผลงาน

  207      107
 
Creative Commons License
ลิเวอร์เวิร์ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลิเวอร์เวิร์ต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ลิเวอร์เวิร์ต
คำอธิบาย :  พืชไม่มีท่อลำเลียง มีลำต้นและใบที่ไม่แท้จริง จะเป็นแผ่นสีเขียว (thalloid form) ทำให้ลำต้นจำเป็นต้องมีขนาดเล็ก ไม่มีรากแต่มีรากเทียม ( rhizoid) ไม่มี vascular tissue จึงลำเลียงโดยการแพร่ และออสโมซิสเท่านั้น อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นแผ่นบางๆ สีเขียว มีขนาดเล็ก เกาะติดอยู่กับพื้นดินหรือหินที่เปียกชื้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (4.12 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก