โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน

ข้อมูลผลงาน

  324      101
 
Creative Commons License
โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน, โค
คำอธิบาย :  มีขนสีขาวทั้งตัว หน้า จมูกกีบ และพู่หางมีสีดำ มีโหนกใหญ่เป็นลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อื่น ๆลำตัวมีกล้ามเนื้อมาก หลังค่อนข้างยาวและแอ่นเล็กน้อย หูปลายแหลมและพับตกโคบราห์มันมีขนาดใหญ่และมีระยะเติบโตนานจนถึง 5-6 ปี โคพันธุ์นี้เหมาะสำหรับเขตร้อนเพราะมีความสามารถต้านทานเห็บและโรคได้ดี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Full Course, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ