การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ข้อมูลผลงาน

  290      128
 
Creative Commons License
การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง, การเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
คำอธิบาย :  วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ไว้เพื่อเป็นตัวอย่างตัวแทนพรรณไม้ที่อาจสูญหายไป การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 1 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการเก็บพรรณไม้ ที่มีส่วนประกอบครบสมบูรณ์ ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล เก็บความยาว 30เซนติเมตร นำมาทับกับแผงอัดพรรณไม้ จากนั้นนำไปตากให้แห้ง แล้วนำมาเย็บตัวอย่างพรรณไม้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างการศึกษาต่อไป
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (61.46 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก