เห็ดหิ้ง

ข้อมูลผลงาน

  610      87
 
หัวเรื่อง :  เห็ดหิ้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดหิ้ง
คำอธิบาย :  เห็ดหิ้งมีรูปร่างคล้ายหมวก โดยจะโค้งเป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยม ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน แข็งเหมือนไม้ เห็ดชนิดนี้จะมีผิวที่ไม่ค่อยเรียบ และเนื่องจากเป็นเห็ดที่มีอายุยืนนาน จึงทำให้สามารถพบเห็น ได้ตลอดปี และเก็บ รักษาง่าย ไม่บอบบางเหมือนเห็ดทั่วไป โดยเราจะพบเห็ดหิ้งได้มากในช่วงหลังฝน และมักพบอยู่กันเป็นกลุ่ม มีสีเหลืองบนซากไม้ ที่กำลังเน่าเปื่อยและผุพัง เห็ดชนิดนี้ถ้ายังสด จะเหนียวและยืดหยุ่น ถ้าแห้งแล้ว จะมีความแข็งมาก และมีสีเข้มขึ้นเมื่อดอกเห็ดแก่
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (656.62 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก