การประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย

ข้อมูลผลงาน

  132      77
 
Creative Commons License
การประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เพาะเห็ด, โรงเรือน, เห็ดนางฟ้า
คำอธิบาย :  การประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่ง ทั้งเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เนื่องจากเห็ดนางฟ้า เพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น ดอกเห็ดออกจำนวนมาก ดอกเห็ดให้เนื้อนุ่ม สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดต้องมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (152.83 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก