ผลเตยปาหนัน

ข้อมูลผลงาน

  128      89
 
Creative Commons License
ผลเตยปาหนัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ผลเตยปาหนัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   PANDANACEAE, Pandanus odoratissimus L., ผลเตยปาหนัน, เตยปาหนัน
คำอธิบาย :  เตยปาหนัน ผลรวม ทรงกลม รี แข็ง ปลายผลมีหนามสั้นติดกันเป็นกลุ่มแน่น ผลอ่อนเป็นสีเขียวอมขาว เมื่อสุกสีส้มหรือสีส้มอมแดง และมีกลิ่นหอม ภายในผลมีเมล็ดรูปกระสวย ออกผลตลอดทั้งปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (723.38 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก