บัวลาภประเสริฐ

ข้อมูลผลงาน

  155      77
 
Creative Commons License
บัวลาภประเสริฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  บัวลาภประเสริฐ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บัวลาภประเสริฐ, บัวสีชมพู, ผึ้ง, บัว
คำอธิบาย :  บัวลาภประเสริฐ ชื่อสามัญคือ larpprasert อยู่ในวงศ์ NYMPHAEACEAE บัวลาภประเสริฐ เป็นพันธุ์ลูกผสมสังเคราะห์ (Synthetic hybrid) ของพันธุ์บัวประดับต่างพันธุ์ในสระที่ปางอุบล ได้คัดเลือกต้นที่สีสดและกลีบดอกซ้อนมากที่แตกต่างจากพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่นำมาขยายพันธุ์ พร้อมตั้งชื่อและเผยแพร่ ในปี พ.ศ.2525
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (740.02 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก