บัวฉลองขวัญ

ข้อมูลผลงาน

  173      100
 
Creative Commons License
บัวฉลองขวัญ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  บัวฉลองขวัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บัวฉลองขวัญ, บัวสีม่วง, บัว
คำอธิบาย :  บัวฉลองขวัญ ชื่อสามัญ King of Siam อยู่ในวงศ์ NYMPHAEACEAE เป็นบัวผันลูกผสมระหว่าง Colorata กับ ลาภประเสริฐ ในปี 2541 โดยนำชื่อของคุณป้ามาตั้งชื่อบัวพันธุ์นี้ ต่อมาจึงเป็นชื่อเป็น King of Siam เพื่อเป็นชื่อทางการค้าเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.21 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก