พระวิหารวัดโบสถ์ 1

ข้อมูลผลงาน

  122      88
 
Creative Commons License
พระวิหารวัดโบสถ์ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระวิหารวัดโบสถ์ 1
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พระพุทธรูป, พระนอนจักรสีห์จำลอง
คำอธิบาย :  การสร้างพระพุทธรูปถวายวัดนั้นเป็นคติความเชื่อในการสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนา และนิยมสร้างให้ครบจำนวนมงคล เช่น 108 หรือ 84000 โดยเฉพาะจำนวน 84000 (แปดหมื่นสี่พัน) ซึ่งเชื่อกันว่าเท่ากับจำนวนพระธรรมในพระไตรปิฏก ในปัจจุบันจึงสามารถพบพระพุทธรูปองค์เล็กๆจำนวนมาก หลังองค์พระประธาน หรือใต้ฐานพระตามวัดใหญ่ๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.97 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก