ผาแต้ม

ข้อมูลผลงาน

  137      92
 
หัวเรื่อง :  ผาแต้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อุบลราชธานี, ผาแต้ม, อุทยานแห่งชาติ, โขงเจียม
คำอธิบาย :  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่ราบสูง เนินเขา มีหน้าผาสูงที่เกิดจากการแยกตัวของผิวโลก ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรัง และมีบริเวณลานหินทรายอยู่ใกล้แนวผา ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนั้นแล้วผาแต้มยังมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณอีกด้วย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก