พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

ข้อมูลผลงาน

  169      89
 
Creative Commons License
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ, พระนครศรีอยุธยา, วัดพระเมรุราชิการาม
คำอธิบาย :  พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 ศอกสูง 3 วา หล่อด้วยโลหะปิดทอง ลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราช สวมมงกุฎ มีสร้อยสังวาล ตั้งอยู่ที่วัดพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (124.70 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก