เจดีย์ชัยมงคล

ข้อมูลผลงาน

  143      87
 
Creative Commons License
เจดีย์ชัยมงคล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เจดีย์ชัยมงคล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัดใหญ่ชัยมงคล, เจดีย์ชัยมงคล, พระนครศรีอยุธยา
คำอธิบาย :  เจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกะยอชวาพระมหาอุปราชของหงษาวดี ตั้งอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (104.47 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก