จันทน์ผา

ข้อมูลผลงาน

  194      89
 
หัวเรื่อง :  จันทน์ผา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   จันทน์ผา
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม วงศ์ ASPARAGACEAE ใบเดี่ยว ยาวรูปดาบ ปลายใบเรียวแหลม ชอบขึ้นตามหน้าผา ที่แห้งแล้ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (945.59 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก