ไลเคนฝุ่นผง

ข้อมูลผลงาน

  267      122
 
Creative Commons License
ไลเคนฝุ่นผง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไลเคนฝุ่นผง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไลเคน, ขี้กากต้นไม้
คำอธิบาย :  ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของราและสาหร่าย ใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (377.92 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก