การทำเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

ข้อมูลผลงาน

  124      82
 
Creative Commons License
การทำเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บ้านปะอาว, เครื่องทองเหลือง
คำอธิบาย :  การทำเครื่องทองเหลืองที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งทำเครื่องทองเหลืองโดยเฉพาะ และมีลวดลายที่มีลักษณะเป็นเส้นขดไปมาเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า ลายปะอาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.10 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก