เมฆสีส้ม

ข้อมูลผลงาน

  143      87
 
หัวเรื่อง :  เมฆสีส้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สะพานแขวน, นทพ., เมฆ
คำอธิบาย :  ก้อนเมฆสีขาวที่ถูกฉายด้วยแสงแดดยาวเย็นจนมองเห็นเป็นสีส้มดูน่าอัศจรรย์ ตัดกับเส้นลวดของสะพานแขวน แต่กลับเป็นภาพชินตาของพี่น้องชาวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กาญจนบุรี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.13 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก