เห็ดเสม็ด

ข้อมูลผลงาน

  176      87
 
หัวเรื่อง :  เห็ดเสม็ด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดเหม็ด, เห็ดเสม็ด
คำอธิบาย :  เห็ดเสม็ดเป็นเห็ดธรรมชาติที่ขึ้นตามตามพื้นดินที่มีใบไม้ปกคลุมในป่าเสม็ดขาว หรือตามป่าจากในช่วงที่พื้นดินน้ำแห้งและบางที่ก็ขึ้นตามพื้นในป่ายูคาลิปตัส แต่ชาวบ้านบอกว่า เห็ดเสม็ดจากป่ายูคาจะขมมาก เห็ดเสม็ดที่มาขายตามตลาดเราจะจำแนกไม่ออกว่าเห็ดเสม็ด แต่เท่าที่สังเกตดู เห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวจะดอกเล็กๆ เล็กกว่าเห็ดที่งอกในป่ายูคาลิปตัส เห็ดในป่าจากนั้นรสชาติขมไม่มากคล้ายกันกับเห็ดในป่าเสม็ดขาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.34 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก