ดอยหลวงเชียงดาว

ข้อมูลผลงาน

  108      74
 
Creative Commons License
ดอยหลวงเชียงดาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอยหลวงเชียงดาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอยหลวงเชียงดาว, เชียงดาว, เชียงหม่
คำอธิบาย :  ดอยหลวงเชียงดาวเป็นเทือกเขาที่มีความสูง 2,225 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, กรณีศึกษา, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.23 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก