ลอบดักปู

ข้อมูลผลงาน

  235      98
 
หัวเรื่อง :  ลอบดักปู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาชาวประมง, ลอบ, ลอบดักปู, ภูมิปัญญาการทำลอบ
คำอธิบาย :  ลอบดักปู เป็นเครื่องมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เกิดจากการดัดลวดเส้นเล็ก จำนวนหลายเส้นให้เป็นกรงสี่เหลี่ยมที่สามารถเปิดและปิดได้ ขั้นแรกเตรียมเส้นลวด โดยดึงลวดให้ตรง ตัดให้ได้ขนาดตามแบบ ขั้นต่อมาตัดลวดให้ได้ตามแบบเพื่อทำเป็นโครงสร้าง นำมาประกอบแล้วยึดให้แน่นหนาไม่ให้โยกคลอน จากนั้นตัดอวน หรือตาข่ายให้ได้ขนาดเท่ากับโครงลวดที่ทำไว้นำมาห่อทุกด้าน และติดเหยื่อล่อไว้ตรงกลาง เช่น เนื้อปลา เนื้อปลาเค็ม เนื้อหอย เป็นต้น เพื่อให้ปูเข้ามากินเหยื่อล่อ ลอบดักปูจะปิด ทำให้ปูติดอยู่ข้างใน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (852.18 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก