กระดาษสา

ข้อมูลผลงาน

  188      89
 
หัวเรื่อง :  กระดาษสา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาการทำกระดาษสา, เศษต้นกก, กระดาษสา
คำอธิบาย :  ขั้นตอนแรก นำเศษของต้นกกที่ใช้ในการทอเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มาแช่ในน้ำ จากนั้นเทเยื่อที่ได้ลงไปในตะแกรงไนลอนที่ใช้ทำแผ่นกระดาษ เกลี่ยเยื่อภายในตะแกรงให้มีความสม่ำเสมอกันทั้งแผ่น แล้วนำไปตากแดด เมื่อแห้งสนิทลอกกระดาษออกจากตะแกรง ภูมิปัญญาในการตากกระดาษสา ควรตากแดดพอหมาด จากนั้นนำเข้ามาตากในที่ร่ม จะช่วยลดการหดหรือย่นของกระดาษสาได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.37 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก