สถานตากอากาศบางปู

ข้อมูลผลงาน

  218      107
 
Creative Commons License
สถานตากอากาศบางปู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  สถานตากอากาศบางปู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   สถานตากอากาศ, บางปู, สถานตากอากาศบางปู
คำอธิบาย :  สถานตากอากาศบางปู ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีที่ตั้งริมทะเล สภาพป่าในบริเวณโดยรอบเป็นป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ แสมขาว ลำพูทะเล ผักเบี้ยทะเล โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก เป็นต้น พันธุ์นกประจำถิ่นและนกอพยพที่พบมากได้แก่ นกนางนวลธรรมดา นกปากแอ่นหางดำ นกกาบบัว นกทะเลขาแดง เป็นต้น โดยนกนางนวล ถือเป็นสัญลักษณ์ของบางปู ซึ่งมีถิ่นเกิดอยู่ในเขตเอเชียตอนกลางด้านทะเลทรายโกเบ ทิเบต ตอนใต้ของประเทศจีนจนถึงมองโกเลีย โดยเริ่มพบเห็นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.81 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก