อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ข้อมูลผลงาน

  282      120
 
Creative Commons License
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, ภาพเขียนสี, อุบลราชธานี, ผาแต้ม
คำอธิบาย :  ผาแต้ม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร เป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ จากการสำรวจพบภาพเขียนสีโบราณกว่า 300 ภาพ เรียงตามความยาวของหน้าผาประมาณ 180 เมตร ลักษณะของภาพแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม ซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง แต้ม เป็นภาษาถิ่นดั้งเดิมหมายถึง รอยวาด ระบาย ประทับ หรือการกระทำโดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.98 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก