หาดปากเมง

ข้อมูลผลงาน

  320      129
 
หัวเรื่อง :  หาดปากเมง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   พะยูน, หาดปากเมง, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
คำอธิบาย :  หาดปากเมง ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หาดมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เมื่อน้ำลงต่ำสุดจะเป็นหาดทรายที่กว้างขวางถึง 500 เมตร ถือเป็นหาดที่สวยงามและสงบเงียบ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งแรกของเมืองตรัง สัตว์ที่พบบริเวณหาดปากเมงคือหอยตะเภา ถือเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ พบเฉพาะเวลาน้ำลงต่ำสุด
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.42 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก