ป้อมพระสุเมรุ

ข้อมูลผลงาน

  91      53
 
Creative Commons License
ป้อมพระสุเมรุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ป้อมพระสุเมรุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ปากคลองบางลำพู, ถนนพระสุเมรุ, ถนนพระอาทิตย์, เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก, ป้อมพระสุเมรุ
คำอธิบาย :  ป้อมพระสุเมรุ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2326 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันพระนคร ลักษณะเป็นป้อมก่ออิฐถือปูน ทรงแปดเหลี่ยม หันหน้าออกริมคลองบางลำพู รากฐานของป้อมและกำแพงเป็นฐานแผ่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน 2 เมตร ลักษณะเป็นป้อม 3 ชั้นมีบันไดขึ้นป้อมจากด้านในกำแพงจำนวน 3 บันได มีเชิงเทินและแผงบังปืน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.31 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก