วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ข้อมูลผลงาน

  363      126
 
Creative Commons License
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   วัดพระบรมธาตุ, วัดกำโพชนคร, วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง, วัดอุตรคาม, วัดใน, วัดชัยบุรี, วัดชัยปราการ
คำอธิบาย :  เดิมชื่อวัดมหาธาตุ ภายในบริเวณวัดมีพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นเจดีย์ทรงลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลม ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 3 ชั้นฐานล่างมีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวาร 4 มุม ปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุ เมืองทุ่งยั้ง เมื่อ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 เรียกเป็นทางการว่า "วัดพระบรมธาตุ ทุ่งยั้ง"
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Full Course, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.06 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก