โดนัท

ข้อมูลผลงาน

  266      104
 
หัวเรื่อง :  โดนัท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   Donut, Doughnut, โดนัท
คำอธิบาย :  ขนมแป้งทอดหรืออบ เจาะรูตรงกลาง ทรงกลม หรือทรงรี มีทั้งที่มีไส้และไม่มีไส้ มีส่วนผสมที่สำคัญคือ แป้งสาลี น้ำตาล ไข่ ไขมัน ซึ่งเอามันเนยหรือไขมันจากพืชและส่วนผสมอื่น ที่นำมาปรุงแต่งให้เกิด กลิ่น รส
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (850.88 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก